Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van The Next Marketing

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld met als doel de samenwerking tussen The Next Marketing en haar relaties te verduidelijken. In feite zijn ze niets anders dan een afspraak tussen jou en ons. Wij doen ons uiterste best om onze afspraken na te komen. Wij hopen dat jij dat ook doet, zodat we een succesvolle en vooral plezierige samenwerking tegemoet kunnen gaan.

Bij deze Algemene Voorwaarden zijn drie bijlagen bijgesloten die aanvullend van toepassing zijn op afspraken met Auteurs, Adverteerders en Sponsors

Definities

1.1.         TNM: ‘The Next Marketing’ gevestigd te Voorburg, welke tot doel heeft in verschillende vormen producten en diensten op het gebied van marketing te (laten) verzorgen en ter afname aan te bieden.

1.2.         Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die door of via TNM in opdracht een product of dienst laat maken.

1.3.         Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die door TNM openbaar aangeboden producten of diensten afneemt.

1.4.         Auteur: de natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet in opdracht van TNM auteursrechtelijk beschermde werken creëert op het gebied van marketing ten behoeve van openbaarmaking en vermenigvuldiging door TNM en/of diens Opdrachtgever.

1.5.         Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die in de media of communicatiemiddelen van TNM ruimte of tijd koopt om zijn merken, producten of diensten openbaar aan te prijzen.

1.6.         Sponsor: de natuurlijke of rechtspersoon die bijdraagt aan de realisatie of instandhouding van producten of diensten van TNM in ruil voor publiciteit al dan niet in combinatie met korting op de producten of diensten van TNM.

1.7.         Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, niet zijnde Auteur, die in opdracht van TNM zorgdraagt voor de levering van producten of diensten.

1.8.         Wederpartij: enige partij onder 1.2 tot en met 1.7 genoemd.

1.9.         Partijen: TNM en een of meer wederpartijen.

Reikwijdte

2.1.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van producten en diensten tussen TNM en enige wederpartij al dan niet specifiek in artikel 1 genoemd.

2.2.        Gebruiker aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door producten of diensten van TNM af te nemen of te bestellen dan wel door zich voor activiteiten of evenementen van TNM aan te melden.

2.3.         Op het werk van Auteurs zijn additioneel de voorwaarden van toepassing vastgelegd in Bijlage 1.

2.4.        Op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Adverteerders zijn additioneel van toepassing

2.4.1.      de Regelen voor het Advertentiewezen

2.4.2.     de voorwaarden vastgelegd in Bijlage 2 en

2.4.3.      indien en voor zover TNM voor het plaatsen van commerciële uitingen in haar eigen media en communicatiemiddelen gebruik maakt van diensten van een derde partij dan mede de door die partij gehanteerde voorwaarden.

2.5.         Op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Sponsors zijn additioneel van toepassing de voorwaarden vastgelegd in Bijlage 3.

2.6.        Van deze voorwaarden afwijkende bedingen -ook die welke zijn opgenomen in door een wederpartij of een door deze ingeschakelde derde gehanteerde voorwaarden- binden TNM niet, tenzij die bedingen in een afzonderlijke afspraak tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

2.7.        TNM is gerechtigd deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat TNM de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Offertes en tarieven

3.1.         Alle offertes en aanbiedingen van TNM zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig dagen tenzij daarbij anders is vermeld.

3.2.         In offertes en aanbiedingen van TNM vermelde termijnen zijn steeds indicatief en gaan pas lopen vanaf het moment dat al hetgeen aan informatie, materialen en dergelijke door de wederpartij in dat verband is toegezegd, door TNM is ontvangen.

3.3.         Prijzen en tarieven zijn, tenzij anders is aangegeven, steeds exclusief BTW. Zij kunnen tussentijds met inachtneming van een aanzeggingstermijn van 30 dagen worden aangepast.

3.4.         In geval van een tussentijdse verhoging van overeengekomen prijzen of tarieven heeft de wederpartij, tenzij sprake is van een aanpassing aan de inflatie, het recht om de overeenkomst tegen het einde van de aanzeggingstermijn schriftelijk te beëindigen dan wel de looptijd dienovereenkomstig aan te passen.

Overeenkomsten

4.1.         Een overeenkomst tussen TNM en een Opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door TNM.

4.2.        Een overeenkomst tussen TNM en een Gebruiker komt tot stand door directe online levering dan wel de bevestiging door TNM van een bestelling of aanmelding van een Gebruiker. Voor koop op afstand gelden in het geval Gebruiker een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanvullend de bepalingen van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek Afdeling 9 met uitsluiting van artikel 46f lid 1.

4.3.         Een overeenkomst tussen TNM en een Auteur komt tot stand door levering van een werk zonder opdracht dan wel door overeenstemming tussen TNM en Auteur over de voorwaarden voor levering van een werk in opdracht, welke overeenstemming dan dient te blijken uit schriftelijke vastlegging en wederzijdse bevestiging van de gemaakte afspraken.

4.4.        Een overeenkomst tussen TNM en een Adverteerder komt tot stand door acceptatie van een aanbod of offerte van TNM door de Adverteerder.

4.5.         Een overeenkomst tussen TNM en een Sponsor komt tot stand door schriftelijke vastlegging en wederzijdse bevestiging van de gemaakte afspraken.

4.6.        Een overeenkomst tussen TNM en een Leverancier komt tot stand door opdrachtverlening en aanvaarding van de condities voor levering door TNM.

Leveringen

5.1.         Door TNM opgegeven levertijden zijn steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dan wel zulks logisch uit de overeenkomst voortvloeit.

5.2.         Met Auteurs en Leveranciers overeengekomen levertijden zijn fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3.         Overschrijding van een termijn ontslaat de wederpartij niet van diens verplichtingen jegens TNM.

Facturering en betaling

6.1.         Betaling dient te geschieden op de in de aanbieding of offerte aangegeven manier en/of onder de voorwaarden als bij de afname of bestelling aangegeven.

6.2.        TNM is gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling of betaling via automatische incasso te verlangen.

6.3.         TNM betaalt nota’s binnen 60 dagen na ontvangst van een deugdelijke factuur en mits deze akkoord wordt bevonden.

6.4.        De wederpartij heeft niet het recht betaling te verrekenen met een openstaande vordering, tenzij partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn.

6.5.         De overeengekomen betalingstermijn is steeds een fatale termijn. Dit betekent dat de wederpartij in geval van niet tijdige nakoming van de betalingsverplichting direct in verzuim is zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist en dat TNM te rekenen vanaf dat moment de wettelijke handelsrente plus 2% in rekening brengen en zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten mag. Bovendien komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten vanaf dat moment voor rekening van de wederpartij.

Reclames

7.1.         Ter zake van zichtbare gebreken in door TNM geleverde producten of diensten dient binnen acht dagen na afname of levering schriftelijk te worden gereclameerd.

7.2.        Ter zake van onzichtbare gebreken dient binnen acht dagen, nadat deze zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijze geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk gereclameerd te worden.

7.3.         Na verloop van de onder lid 1 en 2 van dit artikel genoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en zijn de rechten ter zake verwerkt.

Aansprakelijkheid

8.1.         TNM is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht aan haar zijde anders dan vermeld in artikel 12.2.

8.2.        TNM noch Auteurs staan in voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van hun publicaties inclusief bronnen en verwijzingen en zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik daarvan.

8.3.         TNM staat niet in voor de juiste en ongestoorde werking van haar media of communicatiemiddelen en is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van storingen of onderbrekingen in de beschikbaarheid.

8.4.        TNM staat er niet voor in dat de commerciële uitingen van adverteerders voldoen aan wet en regelgeving en is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg daarvan.

8.5.         TNM en haar Auteurs spannen zich tot het uiterste in om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren; tenzij echter uitdrukkelijk is aangegeven of schriftelijk overeengekomen, garanderen zij geen specifieke kwaliteit ten aanzien van hun producten en diensten en zijn zij daarvoor dan ook niet aansprakelijk.

8.6.        Mocht TNM op enig moment toch aansprakelijk worden gehouden dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst waaruit deze voortkomt en zal TNM deze schade indien en voor zover van toepassing verhalen op de betrokken wederpartij of derde.

Eigendomsvoorbehoud

9.1.         De eigendom op alle geleverde producten of diensten worden door TNM voorbehouden tot het moment dat de wederpartij al zijn verplichtingen uit hoofde van de betrokken overeenkomst jegens TNM is nagekomen.

9.2.        Alle nadien gesloten overeenkomsten worden door dit voorbehoud geraakt ongeacht of de verplichtingen uit die latere overeenkomsten wel zijn of worden nagekomen.

Intellectuele eigendom 

10.1.       De rechten van intellectuele eigendom op de merken, werken, databanken, producten en diensten aangeboden door TNM berusten exclusief bij TNM en/of haar Wederpartijen.

10.2.       Werken, die door of namens TNM zijn openbaar gemaakt, mogen met derden op basis van Creative Commons Geen Afgeleide Werken (CC BY-ND) worden gedeeld, tenzij bij het betreffende werk uitdrukkelijk anders wordt aangegeven en mits altijd onder vermelding van de volledige titel van het werk, de licentie CC BY-ND gevolgd door ‘The Next Marketing’ en een hyperlink naar de vindplaats en de naam van de Auteur.

10.3.       Het is Gebruikers uitdrukkelijk verboden aanduidingen omtrent intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.

10.4.       In geval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom zal TNM de inbreukmaker aansprakelijk stellen en de volledige kosten, schade, gederfde inkomsten en winst op deze verhalen.

Vertrouwelijkheid

11.1.       Partijen zijn gehouden over en weer alle vertrouwelijke informatie waarvan zij in het kader van een (te sluiten) overeenkomst kennis nemen als zodanig te behandelen en volstrekte geheimhouding in acht te nemen.

11.2.       Partijen dragen er zorg voor dat zij deze afspraak ook opnemen in contracten met hun werknemers en derden die bij de uitvoering van de betrokken overeenkomst worden ingeschakeld.

11.3.       Persoonsgegevens van Gebruikers en andere wederpartijen of derden worden door TNM behandeld conform de uitgangspunten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het geldende Privacy beleid van TNM. Voor zover deze gegevens via het gebruik van cookies en dergelijke worden verzameld zijn tevens de relevante bepalingen van de Telecommunicatiewet en het Cookie beleid van TNM van toepassing.

Overmacht

12.1.       Een tijdelijke onmogelijkheid van TNM buiten zijn schuld gelegen om geheel of gedeeltelijk uitvoering aan zijn verplichtingen uit een overeenkomst na te komen, welke niet krachtens wet of anderszins voor zijn rekening komt of behoort te komen, geeft de wederpartij niet het recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

12.2.       In geval van een blijvende overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd het recht op vergoeding van schade als bedoeld in artikel 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Opschorting, staking, opzegging en ontbinding

13.1.       TNM kan de uitvoering van opdrachten en overeengekomen leveringen opschorten c.q. staken indien de wederpartij in gebreke blijft bij de tijdige en behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen.

13.2.       TNM kan in zo’n situatie, alsmede in geval de wederpartij in staat van faillissement is of dreigt te worden verklaard, surseance van betaling aanvraagt of een verzoek tot schuldhulpverlening indient zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder voorafgaande opzegging de bestaande overeenkomst(en) ontbinden, onverminderd het recht nakoming en schadevergoeding te vorderen.

13.3.       Partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen mits daarbij een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen, de reeds uitgevoerde werkzaamheden, leveringen en dergelijke overeenkomstig de gemaakte afspraken worden vergoed en een redelijke vergoeding wordt aangeboden.

13.4.       In alle gevallen waarin de relatie tussen partijen eindigt, blijven deze Voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling noodzakelijk is, dan wel uit zijn aard voortvloeit.

Overdracht rechten en plichten

TNM is gerechtigd rechten en plichten uit een overeenkomst geheel dan wel deels over te dragen aan een derde partij, mits de wederpartij ten aanzien van de overgedragen rechten en plichten volledig in de plaats treedt van TNM.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die hieruit voortvloeien zullen door Partijen bij uitsluiting aan de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam worden voorgelegd.

 

Bijlage 1: De Auteur

 1. Op het werk van de Auteur zijn naast de Algemene Voorwaarden van TNM additioneel de voorwaarden in deze Bijlage van toepassing.
 2. Een overeenkomst tussen TNM en een Auteur om al dan niet in opdracht van TNM auteursrechtelijk beschermde werken te creëren op het gebied van marketing ten behoeve van openbaarmaking en vermenigvuldiging door TNM en/of diens Opdrachtgever, komt tot stand door levering van een werk zonder opdracht dan wel door overeenstemming tussen TNM en Auteur over de voorwaarden voor levering van een werk in opdracht, welke overeenstemming dan dient te blijken uit schriftelijke vastlegging en wederzijdse bevestiging van de gemaakte afspraken.
 3. De Auteur spant zich er jegens TNM tot het uiterste voor in om een zo kwalitatief, correct, volledig en actueel mogelijk werk aan of in te leveren.
 4. De Auteur staat er jegens TNM voor in -en vrijwaart TNM zo nodig ter zake- dat hij beschikt over de volledige intellectuele eigendomsrechten op het door hem geleverde werk en/of beschikt over de vereiste toestemmingen tot openbaarmaking en verveelvoudiging van het werk als in de Algemene Voorwaarden van TNM of de overeenkomst met TNM voorzien en dat met die openbaarmaking en verveelvoudiging van het werk derhalve geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, naburige rechten en portretrechten daaronder begrepen.
 5. De rechten van intellectuele eigendom op buiten opdracht gemaakt werk berusten bij de Auteur; door levering van een dergelijk werk gevolgd door openbaarmaking door TNM verleent de Auteur een exclusieve onbeperkte licentie aan TNM om met uitsluiting van ieder ander inclusief de Auteur zelf, dat werk, op te slaan, openbaar te maken, te vermenigvuldigen en verder te exploiteren zonder enige beperking anders dan in deze bijlage vermeld; tevens machtigt de Auteur TNM om tegen inbreuken op het werk in rechte op te treden.
 6. De rechten van intellectuele eigendom op werk, dat in opdracht van TNM krachtens overeenkomst wordt gemaakt, wordt door de Auteur bij voorbaat -onder voorbehoud van betaling van de afgesproken vergoeding- aan TNM overgedragen; de Auteur zal indien en voor zover nodig meewerken aan de formalisering van de overdracht van de betrokken rechten op dat werk.
 7. TNM beslist exclusief zonder (last tot) overleg over openbaarmaking, verveelvoudiging en verdere exploitatie van het geleverde werk.
 8. Werken worden door of namens TNM op basis van een Creative Commons Geen Afgeleide Werken licentie (CC BY-ND) openbaar gemaakt, tenzij TNM met de Auteur een andersluidende afspraak heeft gemaakt ter zake van enig werk.

 

Bijlage 2: De Adverteerder

 1. Op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Adverteerders zijn additioneel de bepalingen in deze Bijlage van toepassing.
 2. Een overeenkomst tussen TNM en een Adverteerder om in de media of communicatiemiddelen van TNM ruimte of tijd te kopen om merken, producten of diensten openbaar aan te prijzen komt tot stand door acceptatie van een aanbod of offerte van TNM door de Adverteerder.
 3. TNM levert de Adverteerder de reclamediensten als onder 2 benoemd zoals door deze is vastgelegd in de opdracht of het mediaplan op de afgesproken data in de afgesproken media op de afgesproken wijze.
 4. De uitingen van de Adverteerder genieten uitsluitend exclusiviteit als dit in de opdracht uitdrukkelijk is aangegeven en door TNM bevestigd.
 5. De Adverteerder draagt zorg voor tijdige aanlevering van reclamemateriaal conform specificaties en ten behoeve van formaten als geldend voor de desbetreffende media een en ander als op dat moment geldend voor het betreffende medium of communicatiemiddel.
 6. De Adverteerder draagt exclusief en volledig verantwoordelijkheid voor de inhoud en boodschappen door hem gedaan in zijn reclamemateriaal en vrijwaart zo nodig TNM.
 7. TNM behoudt zich het recht voor om uitingen onder opgave van redenen te weigeren en/of uiteindelijk niet openbaar te maken zonder als gevolg daarvan schadeplichtig jegens de Adverteerder gehouden te kunnen worden.

 

Bijlage 3: De Sponsor

 1. Op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Sponsoren zijn additioneel de bepalingen in deze Bijlage van toepassing.
 2. Een overeenkomst tussen TNM en een Sponsor om bij te dragen aan de realisatie of instandhouding van producten of diensten van TNM in ruil voor publiciteit al dan niet in combinatie met korting op de producten of diensten van TNM komt tot stand door schriftelijke vastlegging en wederzijdse bevestiging van de gemaakte afspraken.
 3. Het staat TNM vrij de sponsormogelijkheden als onder 2 benoemd te laten variëren per product of dienst en/of te koppelen aan een bepaald project en/of periode al dan niet betreffende een specifiek product of dienst.
 4. De afspraken met de Sponsor genieten uitsluitend gehele of gedeeltelijke exclusiviteit als dit uitdrukkelijk in de overeenkomst tussen TNM en de Sponsor is vastgelegd.
 5. Het succes van de producten en diensten van TNM is gebaat bij onafhankelijkheid en derhalve kunnen de wederdiensten die met een Sponsor overeengekomen worden deze nimmer invloed bieden of geven op de inhoudelijkheid van die producten en diensten.
 6. TNM spant zich er met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel voor in om binnen de gemaakte afspraken de best mogelijke zichtbaarheid voor de Sponsor te realiseren.
 7. TNM spant zich er verder voor in dat de producten of diensten van TNM waaraan de bijdrage van de Sponsor gekoppeld is niet negatief zijn voor of over de merken, producten en diensten van de Sponsor en biedt Sponsor, gelet op het bepaalde in artikel 5, zo nodig vooraf de mogelijkheid diens gerelateerde bijdrage voor of aan het specifieke product of dienst terug te trekken of tijdelijk te onderbreken.
 8. De Sponsor draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal dat benodigd is voor TNM om de gemaakte afspraken te kunnen nakomen.

 © The Next Marketing 2016